(C76) [Abradeli Kami (Bobobo)] Abura Shoukami Tsukane No.05 140000000 (One Piece)