(C67) [Studio Boxer (Shima Takashi, Taka) HOHETO 30 (Maria-sama ga Miteru)