(C75) [OTOMEKIBUN (Sansyoku Amido.)] Seishun Nikki 2